ผ่านการคัดเลือกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ประจำปี 2560

ทานฝัน กล้วยเบรคแตก ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (ubi) ที่มหาวิทยาลัยอุบลรายชธานี จ.อุบลราชธานี ซึ่งทานฝันได้เป็นหนึ่งในตัวแทนจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภารกิจของโครงการนี้เป็นการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ เมื่อทานฝันเราได้รับคัดเลือกแล้วต่อไปนี้คงจะได้เห็นพัฒนาการต่างๆ มากมายแน่นอนครับ

ดูภารกิจของโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจที่ผ่านได้มาได้ที่ >> ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มทร. อีสาน เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการแบรนด์ทานฝัน กล้วยเบรตแตกและขนมไทยทานเล่น

การคัดเลือกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่มหาวิทยลัยอุบลราชธานี

การคัดเลือกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่มหาวิทยลัยอุบลราชธานี

0