news

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร. ผู้เป็นโค้ชช่วยพัฒนาแบรนด์ทานฝัน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร. อีสาน และอาจารย์ พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส สาขาการตลาด ได้ให้เกียรติและให้โอกาสธุรกิจกล้วยเบรคแตก แบรนด์ทานฝัน ขนมไทยทานเล่น ของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจที่จะช่วยพัฒนาด้านช่องทางตลาด การพัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ผ่านการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ครับ